logo_mczp15.jpg
PDF Drukuj Email

Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
93-504 Łódź, ul. Cieszkowskiego 6
tel. 42 689 11 55

 

Gabinet pielęgniarki POZ udziela świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1800, zgodnie z harmonogramem pracy. Gabinet pielęgniarki POZ wypełnia funkcje pielęgniarskie wobec zadeklarowanych do pielęgniarki podopiecznych w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności. Pielęgniarka POZ realizuje świadczenia wobec pacjentów w gabinecie pielęgniarki i  w uzasadnionych medycznie przypadkach w środowisku zamieszkania.Pielęgniarka przeprowadza wywiad ze zgłaszającym się do gabinetu pacjentem lub członkiem rodziny, mający na celu rozpoznanie problemu zdrowotnego i ustala zasady dalszego postępowania. Po zakończeniu udzielania świadczeń, dokumentuje wykonanie czynności w dokumentacji medycznej pacjenta. W przypadku potrzeby realizacji wizyty w domu pacjenta pielęgniarka przyjmuje zgłoszenie i ustala z pacjentem/ opiekunem indywidualny plan opieki. W ustalonym terminie pielęgniarka zgłasza się u pacjenta, rozpoznaje problemy zdrowotne i ustala zakres świadczeń niezbędnych do wykonania. Realizuje potrzebne świadczenia zgodnie z procedurami i ustala dalszy sposób postępowania w zależności od stanu chorego. W środowisku domowym pielęgniarka realizuje również wizyty patronażowe. Po powrocie do gabinetu pielęgniarka uzupełnia stosowną dokumentację medyczną. W razie potrzeby konsultuje się z lekarzem prowadzącym odnośnie stanu zdrowia chorego oraz procesu jego zdrowienia. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka poz współpracuje z lekarzem poz i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze, położną poz, pielęgniarką opieki długoterminowej, innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych, przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia, rodziną (opiekunami) pacjenta.Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

93-504 Łódź, ul. Cieszkowskiego 6
tel. 42 689 11 53

 

Gabinet położnej POZ udziela świadczeń zdrowotnych w dniach poniedziałek, środa w godzinach od 10.25 do 18.00 wtorek, środa czwartek w godzinach od 8.00 do 15.35, zgodnie z harmonogramem pracy. Położna POZ wypełnia swoje funkcje wobec zadeklarowanych do niej podopiecznych. Opiekę realizuje w gabinecie położnej poz i w środowisku zamieszkania w uzasadnionych medycznie przypadkach. Świadczenia zdrowotne wynikające zakresu zadań położnej poz udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta udzielane są w dniu zgłoszenia. Położna poz realizuje kompleksową opiekę nad kobietą w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w każdym okresie jej życia, ze szczególnym uwzględnieniem opieki w okresie dojrzewania, ciąży, opieki okołoporodowej, w schorzeniach ginekologiczno - onkologicznych oraz nad noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia.

W realizacji świadczeń opieki zdrowotnej położna POZ współpracuje z:

 

· lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;

· lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;

· pielęgniarką POZ;

· pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania;

· pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;

· położną zatrudnioną w specjalistycznej poradni położniczo-ginekologicznej;

· innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami świadczeniobiorców;

· przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia.